Medical Terms

All
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Orchitis

Inflammation /infection of the testis. Epididymo-orchitis - Inflammation of epididymis and testis.